• 0291-2753611, 2753610

Administration

Sh. Ramesh Kumar Somani

Sh. Ramesh Kumar Somani

(President) Shri M.S.S. Jodhpur

Sh. Aditya Vikram Somani

(Vice President) Shri M.S.S. Jodhpur

Sh. Aditya Vikram Somani
Mr. Kailash Chand Modi

Mr. Kailash Chand Modi

(Treasurer) Shri M.S.S. Jodhpur &
(Chairman) – M.P.S. Jodhpur

Mr. Hari Gopal Rathi

(Hony. Secretary) Shri M.S.S. Jodhpur

Mr. Hari Gopal Rathi
Mr. Kailash Chand Modi

Mrs. Punita Bohra

(Principal) M.P.S. Jodhpur